Pobierz Statut Klubu Nowodworskiego >>

 

 

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski

Tekst jednolity z dnia 25 października 2011 r. zawierający zmiany zawarte w tekście jednolitym z dnia 22 listopada 2005 roku oraz:

1. zmieniono § 1 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 25 października 2011 r..

2. skreślono § 5 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 25 października 2011 r.

3. zmieniono § 8 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 15 października 2010 r.; 

4. dodanie w § 8 punkt 4 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 16 kwietnia 2010 r. i 15 października 2010 r.;

5. dodano w §9 punkt 10 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 25 października 2011 r.;

6. zmieniono §9a oraz §9b. na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków z 4 stycznia 2008 r. w dniu 16 czerwca 2009 r.;

7. zmieniono § 24 punkt 3 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 15 października 2010 r.;

8. zmieniono § 27 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 16 kwietnia 2010 r. i 15 października 2010 r.;

9. zmieniono § 31 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 25 października 2011 r.;

10. zmieniono § 32 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 15 października 2010 r.;

11. zmieniono § 33 na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 15 października 2010 r.

 

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski i jest zwane dalej Klubem. Klub może używać nazwy: Klub Nowodworski.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Klubu jest miasto Nowy Dwór Gdański.

§ 3.

Klub posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.

skreślony

§ 6.

Klub może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.

§ 7.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.

Cele i środki działania

§ 8.

Celem Klubu jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw wyłącznie w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, a w szczególności:

1/ inicjowanie i popieranie działań mających na celu umacnianie więzi mieszkańców z miastem,

2/ tworzenie warunków dla upowszechnienia w działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej historycznie i tradycyjnie uwarunkowanych elementów żuławskiego charakteru i stylu miasta,

3/ reprezentowanie środowiska aktywnie działających na rzecz miasta;

4/ ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły.

§ 9.

Klub realizuje swoje działania poprzez:

1/ gromadzenie i upowszechnianie materiałów dotyczących historii miasta,

2/ współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi,

3/ utrzymanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami, instytucjami i środowiskami zainteresowanymi działalnością statutową Klubu,

4/ rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając ze środkami masowego przekazu, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie,

5/ inicjowanie i popieranie prac w zakresie problemów historii i dnia dzisiejszego miasta,

6/ podejmowanie innych przedsięwzięć, w tym gospodarczych zgodnych z prawem i statutem, jakie okażą się celowe dla rozwoju działalności Klubu.

7/ realizowanie celów przez organizowanie konkursów, kursów pokazów, wystaw, odczytów, sympozjów, seminariów itp.

8/ organizowanie placówek typu klub, dom tradycji, punkty informacyjne i inne służące w/w. celom,

9/ nadawanie tytułów i przyznawanie nagród szczególnie zasłużonym dla spraw miasta i gminy,

10/ opiniowanie lub konsultowanie wszelkiego rodzaju opracowań, studiów, planów, strategii i polityk dotyczących organizacji pozarządowych lub regionu delty Wisły.

 

§ 9a. 

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Klubu Nowodworskiego oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:

1. wydawanie książek 58.11.Z

2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z

3. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

4. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  59.13.Z 

5. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z

6. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z

7. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

8. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z

9. działalność fotograficzna 74.20.Z

10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

11. działalność agentów turystycznych 79.11.A

12. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

13. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

14. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A

15. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B

16. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  79.90.C

17. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z

18. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

19. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

20. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z

21. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  90.02.Z

22. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z

23. działalność bibliotek 91.01.A

24. działalność archiwów 91.01.B

25. działalność muzeów 91.02.Z

26. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych  91.03.Z

27. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 91.33.Z

28. działalność radiowa i telewizyjna 92.20.Z

29. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane 94.99.Z

§ 9b. 

Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Klubu oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:

1. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18.13.Z

2. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z

3. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z

4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z

5. wydawanie książek 58.11.Z;

6. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z;

7. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;

8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z

9. działalność postprodukcyjna związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z

10. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z

11. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z

12. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z

13. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  70.21.Z

14. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

15. działalność fotograficzna 74.20.Z

16. działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z

17. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

18. działalność agentów turystycznych 79.11.A

19. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

20. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

21. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A

22. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B

23. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  79.90.C

24. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  82.11.Z

25. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  82.19.Z

26. działalność związana z organizacją targów,  wystaw i kongresów 82.30.Z

27. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  82.99.Z

28. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

29. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.Z

30. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

31. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z

32. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z

33. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z

34. działalność bibliotek 91.01.A

35. działalność archiwów 91.01.B

36. działalność muzeów 91.02.Z

37. działalność radiowa i telewizyjna 92.20.Z;

38. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ honorowych,

3/ wspierających.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu po zgłoszeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu wpisowego.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego,

2/ brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Klubu,

3/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

4/ otrzymania od władz Klubu pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

5/ skorzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu,

6/ zaskarżania decyzji Zarządu do najbliższego Zebrania Walnego Członków.

§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.

§ 15.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową dla Klubu.

Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu klubu po złożeniu pisemnej deklaracji.

Członkowie wspierający działają w Klubie za pośrednictwem swoich upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 16.

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych Klubu.

Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku Zarządu.

§ 18.

Członek honorowy ma prawo członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 19.

Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

1/ śmierci członka,

2/ dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu,

3/ skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

4/ wykluczenia członkostwa przez uchwałę Zarządu Klubu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

5/ decyzja o wykluczeniu musi być podana przez Zarząd Klubu pisemnie z wyjaśnieniem powodów wykluczenia,

6/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

7/ skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych,

8/ rozwiązania Klubu.

§ 20.

Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 21.

Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Władze Klubu

§ 22.

Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Członków Klubu,

2/ Zarząd Klubu,

3/ Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata, wybór ich odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 23.

W przypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu lub Komisji rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo kooptacji, z tym że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 24.

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Klubu, przy czym termin powinien być podany do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w przypadku:

1/ uchwały Zarządu Klubu,

2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

3/ wniosku co najmniej 7 członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie 1 miesiąca od daty uchwały lub wniosku oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Klubu.

W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ uchwalanie i ocena działania Klubu,

2/ rozpatrywanie i ocena działalności Klubu oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie,

6/ nadawanie godności członka honorowego,

7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną i członków,

8/ uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

10/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11/ uchwalanie zmian w statucie,

12/uchwalanie regulaminów władz stowarzyszenia.

Zarząd Klubu

§ 27.

Zarząd Klubu składa się z 5-8 członków wybranych przez Walne Zebranie.

Zarząd Klubu wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w § 32 składa jedna z tych osób lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd lub pełnomocnik Zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

3/ ustalanie okresowych planów działania,

4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

5/ zwoływanie Walnego Zebrania,

6/ rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu,

7/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania, skreśleń lub wykluczenia członków Klubu,

8/ powoływanie zespołów, sekcji specjalistycznych oraz komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Klubu lub w celu opracowań różnych zagadnień dotyczących działalności Klubu,

9/ prowadzenie działalności gospodarczej Klubu,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,

11/ zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu,

12/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 29.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 

§ 30.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2/ występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniami wyjaśnień,

3/ składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności swojej oraz składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,

4/ zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków oraz posiada prawo zwoływania Zarządu Klubu.

Majątek i fundusze Klubu

§ 31.

Majątek Klubu stanowią:

1/ nieruchomości,

2/ ruchomości,

3/ fundusze,

4/ prawa majątkowe.

Klub czerpie fundusze i środki materialne:

1/ z wpływów z wpisowego i składek członkowskich,

2/ z darowizn, spadków zapisów,

3/ z dochodów z majątku Klubu,

4/ z dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia takiej działalności, lecz jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

5/ z dotacji,

6/ ze zbiórki publicznej i ofiar.

Przychód z działalności statutowej odpłatnej i dochód z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji statutowych zadań w sferze pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki i wpisowe w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu:

a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu lub osób, z którymi członkowie, członkowie organów Klubu lub pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi; 

b. na rzecz członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.

Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

§ 32.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub działającego z jego upoważnienia wiceprezesa.

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązywanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 akapit 5 należy załączyć projekt stosowanych uchwał. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846